Chu J, Yang J, Zhou Y, Chen J, Chen KH, Zhang C, Cheng HY, Koylass N, Liu JO, Guan Y, Qiu Z., 2023, ATP-releasing SWELL1 channel in spinal microglia contributes to neuropathic pain, Sci Adv., 9(13):eade9931. doi: 10.1126/sciadv.ade9931. PMCID: PMC10058245  PubMed

People