Wei S, Wang J, Oyinlade O, Ma D, Wang S, Kratz L, Lal B, Xu Q, Liu S, Shah SR, Zhang H, Li Y, Quiñones-Hinojosa A, Zhu H, Huang ZY, Cheng L, Qian J, Xia S., 2018, “Heterozygous IDH1R132H/WT created by “single base editing” inhibits human astroglial cell growth by downregulating YAP.” Oncogene. 37(38):5160-5174. PubMed