Zhao, X., Tang, Z., Zhang, H., Atianjoh, FE., Zhao, JY., Liang, L., Wang, W., Guan, X., Kao, SC., Tiwari, V., Gao, YJ., Hoffman, PN., Cui, H., Li, M., Dong, X. and Tao, YX., 2013, “A long noncoding RNA contributes to neuropathic pain by silencing Kcna2 in primary afferent neurons,” Nat Neurosci. 16(8):1024-31 PMCID:  PMC3742386 PubMed